Home

  

Disclaimer

De bescherming van de persoonsgegevens

ChildFocus en de Gezinsbond respecteren de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Voor de meeste informatie op deze site zijn geen persoonlijke gegevens nodig. Toch kan het dat u om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat :

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden overgemaakt aan derden noch voor commerciële doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens, deze op juistheid kan controleren en onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.
  • De Kanselarij van de Eerste Minister zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

 - webdesign [isotoop] user login  -